به ان پرنده خيس ...

به ان پرنده خيس که هنوز هم می پرد در باران...

باران که بيايد

در امتداد خواب گل های افتابگردان

که امتداد خوابشان به بيداری افتابگون خورشيد می رسد٬

من٬ در ابتدای جاده های پيچ در پپيچ

در انحنای پيچ های پر واپيچ

و در انتهای امتداد ابتدای انحنای مسير پروازت٬

تو را می جويم...

پرنده کوچک خيسی که هنوز هم در جستجوی پناهگاهی

بال می زند... بال...

/ 0 نظر / 5 بازدید