اينجا صدا می ايد...من می شنوم!

من کر نيستم.

من می شنوم...

هرچند که خلا پژواک صدا را بلعيده است!

 

اينجا صدا می ايد

و صدا از ميان ديوارهای بتنی

و از ميان شونه های تخم مرغ

و از ميان کاشی های آکوستيک هم می گذرد!

 

اينجا صدا می ايد

و من لرزش متناوب سيم های از کوک در رفته ان چنگ قديمی را می بينم

و من خش ممتد بغض فرو خورده ان اوازه خوان شبگرد را می شنوم!

 

اينجا صدا می ايد

و من گوش هايم را با دو دست لرزانم نخواهم بست

و من چشمان تب دار پر خواهشم را هم

 

اينجا صدا می ايد

و تو هنوز هم مصرانه می گويی

اينجا خلا هم صدای بال بال زدن های خودش را نخواهد شنيد!!!

 

اينجا صدا می ايد

و من می دانم صدا می ايد

و من می شنوم که صدا می ايد

و من می بينم صدايی را که می ايد

                                                            من کر نيستم....

                                                                 من تنها همچون تو شنوا نيستم!!!

 

/ 0 نظر / 5 بازدید