مورچه

کوچک است اما انچه با خود می برد برای من هم خيلی بزرگ است!

از انسان چيزی نياموختم. انسانيت ديری است که خشکيده است در ريشه.

از مورچه اما...

چه بسيار و چه بسيار...

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
ترجمه تيتر

مورچه ای شده ام که زورم به بارم نمی رسد(حسین پناهی)