سرد آب

لرز که می کنی از سرما می ترسی

و از اين ترس تب می کنی!

عريان می شوم

روحم

برهنه می شوم

جسمم

در سردابه ای مانده ام

زير قطره های پراکنده و ريز نقش اب می ايستم

سرد آب مرا از سردابم جدا می کند.

/ 0 نظر / 5 بازدید