پری کوچک تنهايی من

امروز هم اگر کسی مرا خواست

بگو خيلی وقت است سفر کرده...

می خواهم در گوشه خوابم

به بيداری رويا هايم بيانديشم....

امروز هم زيباست٬ تمامی گنجشکان شهر در ايوان کوچک ما می خوانند. اينجا ضيافتی بر پاست!

امروز هم زيباست٬ باد اهسته و پيوسته می ايد و می رود و گرده های هميشه سرگردان گل های بهار٬ در ايوان ما مستانه ميگردند!

امروز هم زيباست٬ ابرهای دل گرفته خاکستری٬ ارام ارام ميهمان ايوانمان می شوند تا دل گرفتگی هامان را مرهمی باشند!

امروز هم زيباست٬ امروز هم درست مثل ديروز و هر روز و فردا -شايد- زيباست...

من امروز با بوسه پری کوچکی از خواب بر خاستم که ديشب ميهمان خواب پريگونم بود...

 پری کوچکی که در گوشه چپ دلم خانه دارد...

پری کوچک تنهايی من..........

/ 0 نظر / 6 بازدید