دروغ

هيچ حسی را نمی توان از چشمها شست...

من راز ان نگاه را می دانم!

واژه هايت ته کشيدند. درست مثل حس من که به انتهای بودنش رسيده است.

نيازی نيست واژه بدزدی. حس اگر مرد٬ مرده است.

اينجا نبش قبر خود جرمی است...

/ 0 نظر / 4 بازدید