به : احسان صباغی

ما زندگان را خورده ایم .

ما " خودمان " را چون " خوره " جویده ایم !


نازلی

پاریس 18 نوامبر 2009

/ 1 نظر / 21 بازدید
سیدعلی حجازی

زندگی یعنی احساس لطیف پرواز بر موج خیال زندگی یعنی عشق زندگی یعنی خوش خاطره ی دیدن یار زندگی یعنی باهم بودن زندگی یعنی لبخندی بر اهل نیاز زیاد سخت نگیر اگر چیزهایی هست که بد است و غیر قابل تحمل بیا به هرآنچه که خوب است پناه ببریم و دیگران را پناه دهیم