من خواب ديده ام که کسی می ايد.

باد بر پنجره ام در بيداری مشت می کوبد!

روز و شب می گذرد.

شب و روز هم.

ادم ها بيشتر...

زمان زودتر...

باد می ايد.

باران نمی اندک می زند.

من بر می خيزم.

در می گشايم رو به بشريت...

افتاب می تابد.

خورشيد پشت ابر پنهان است!

/ 0 نظر / 5 بازدید