همپیمان شده ام با هیچ

خوابم نمی رود

و اگر هم بخوابم

خواب نمی روم

خوابی هم نمانده

که ندیده باشم

اما

از خواب هم بر نمی خیزم

و تخت خوابم را هم

ترک نمی کنم

درست هم پیمان با سربازی

که برای هیچ

پاس می دهد

نازلی
پاریس
03.08.09
ایستگاه قطار
La Défense

/ 0 نظر / 11 بازدید