من از خودم می ترسم

در هذلولی سردرگمی مانده بودم.

معلق...به حالت تعليق.

تقويم را که ورق می زنم٬ از فروردين تا خرداد چيزی ندارم که بخوانم.

انقدر غرق در شب بيداری های مهلک شدم٬ که از ياد برده ام روز ها چه شکلی اند!!!

کند بود در لحظه و تند پس از باز ديدن تمام شب های رفته.

امشب تمام می شود٬ تمام ناتمام من...

اما تا اخرش راهی بس دراز مانده است.

چقدر خوب است که می توان نوشت.

و خوب تر که می توان خواند.

چهار ماه است که کتابی نخوانده ام.

شش ماه است که پيوسته اما می خوانم.

سی جلد و اندکی شايد بيشتر کتاب خوانده ام.

پنجاه و اندی هم مقاله.

صد و هفتاد صفحه نوشته ام.

بيش از انچه پارسی باشد٬ فرانسه است.

همه اش فرانسه است.

حتی يادم رفته بود شش ماه است که می خواهم يک تلفن بزنم.

بيشتر از تمام عمرم به استادم زنگ زده ام!

هميشه يک فنجان قهوه٬ پيش از انکه سر کلاس بروم و چشم در چشم شاگردانی بدوزم که مرا از تلخی يک قهوه شتاب زده گرفته اند.

همه عمرم به شتاب گذشت.

۱۸ سال است که می خوانم و می نويسم.

اگر ۴ سال  مهد را هم جمع بندم٬ شمارش معکوسش به ۲۲ می رسد.

من ۲۵ سال دارم.يک ربع قرن...و تا فردا کمتر از يک ربع ساعت مانده است!

کوه می خواهم مثل تمام ۵ شنبه هايی که درکه بودم.

و يک دنيا تئاتر نديده...

مثل تمام ۳ شنبه ها و جمعه هايی که تئاتر شهر بودم.

و چند فيلم ناب درست مثل ان روزهايی که ۲ سئانس متوالی ۲ فيلم می ديدم.

و چندین جلد کتاب مثل ان روز که ۳۰ جلد کتاب را در يک هفته خواندم.

و نوای موسيقی...

و رقص...

چند وقت است با خودم يک دور هم نرقصيدم؟

و پياده روی ... گز کردن ونک تا وليعصر زير باران نمناک...

و رهايی در استخری اب...

و نمی دانم...

خودم را در ايينه هم نمی شناسم!

...............................................................................................

پرواز را دوست دارم.

پرنده را کمتر...

و هواپيما را که بال بال می زند.

هنوز هم طعم ان هواپيمای ۱۰ نفره که در اوج هزاران پايی نقشه افغانستان بال می زد زير دندانم است...

دلم سفر می خواهد.

بايد نقشه را بر دارم و چشمانم را ببندم و انگشتم را جايی بگذارم.

و اگر تهران امد؟؟؟

مهم نيست...

خيلی وقت است يادم رفته خيابان ها چه حجمی از شهر را گرفته اند.

می ترسم نشناسم اين همه تغيير را...

مثل واژگان پارسی که تازگی ها املاشان را از ياد برده ام!

 

 

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
ساقی خانوم

زيبا و عالی باانديشه های شما موافقم سبز باشيد واستوار

نازلی

به ساقی خانوم: ممنونم از اين همه محبت بی دريق! ابی باشيد و پايدار