زمان

شتاب لحظه ساعت ديواری را هم کلافه کرده است.

عقربه بزرگ از عقربه کوچک گريزان است!

دور می زنم در زمان... دور می شوم از من٬ نزديکتر به خود...

ماهی های پولکی در تنگ اب می چرخند ومی گردند... من اما به دور خودم!

/ 0 نظر / 4 بازدید