باد هم که بيايد٬ من ايستاده ام...

آخر درختان هم ايستاده می ميرند!

دلم برای احمد رضا احمدی تنگ است... و دنيا برای او چقدر ها و چقدر ها تنگ تر است...

سپيد هم که بپوشی٬ کودکان سياه هنوز هم گرسنه اند!

 

/ 2 نظر / 4 بازدید
Le Petit Ali

و هنوز سرد است.زمستان خيلی وقت است که رفته .

نازلی

به علی کوچيکه: و من سردم است... اتش هم مرا گرم نمی کند. ادم برفی کوچکی که قطره قطره می چکد!