/ 3 نظر / 25 بازدید
ساروی ریکا...///

درود هموطن ..شعر هاتون بدلم نشست زیبا می نویسید .../// یاد شاملو و شعر نازلی اش گرامی باد ... عاشقانه (1) گفتم : ببویم گفتی : از کجای حادثه میخواهی دهانم را ببویی گفتم : من مردمم مردمی به سبک آریایی من عشق ترا می بویم گمان مبر بگذارم که عشق را در راهبندانهای اجباری به فلک کشند یا اینکه شعرهای جوانمان را بر تیرک چهار راه بدار آویزند من مردمم به سبک آریایی دسامبر وودوهزار ونه . م. شیدا ...///