واژه

واژه دزديده ام

و از اين دزدی شرمگينم!

می گويد: واژگان همچون نقره اند...

              و سکوت چون طلا!

نمی دانم چرا می جواهر فروش نيستم!

/ 0 نظر / 2 بازدید